بسم الله الرحمن الرحيم    هست كليد در گنج حكيم

 

ادبيات فارسى

Persian Literature 


 سعدى شيرازى

ابو محمد مشرف الدين ( شرف الدين) مصلح بن عبدالله بن شرف الدين شيرازي، ملقب به ملك الكلام و افصح المتكلمين بي شك يكي از بزرگترين شاعران ايران است. در حدود سال 606 هجري در شهر شيراز در خانداني كه همه از عالمان دين بودند چشم گشود. مقدمات علم ادبي و شرعي را در شيراز آموخت و سپس در حدود سال 620 براي اتمام تحصيلات به بغداد رفت و در مدرسه نظاميه آن شهر به تحصيل پرداخت. سعدي همچنان به اندوختن و سرودن روزگار مي گذرانيد و عمر پر بار خود را بدين گونه سپري مي كرد اما اين بزرگ، همواره سعي و تلاش خود را كافي نمي دانسته.

سعدي هم در شعر و هم در نثر سخن فارسي را به كمال رسانده است و از ميان آثار منظوم او، گذشته از غزليات و قصايد مثنوي مشهوري است كه به سعدي نامه و بوستان شهرت دارد. اين منظومه در اخلاق و تربيت و وعظ است و در ده باب تنظيم شده است: 1- عدل 2- احسان 3- عشق 4- تواضع 5- رضا 6- ذكر 7- تربيت 8- شكر 9- توبه 10- مناجات و ختم كتاب .

مهمترين اثر سعدي در نثر، كتاب گلستان است كه داراي يك ديباچه و هشت باب است: باب اول در سيرت پادشاهان، باب دوم در اخلاق درويشان، باب سوم در فضيلت و قناعت، باب چهارم در فوايد خاموشي، باب پنجم در عشق و جواني، باب ششم در ضعف و پيري، باب هفتم در تأثير تربيت، باب هشتم در آداب صحبت.Webmaster: mihan3@yahoo.com

[بزرگان ادب فارسى]  [آثار بزرگان ادب]  [كتابخانه]   [حكايات شيرين]   [صنايع ادبى]   [دستور زبان فارسى]    [تاريخ زبان فارسى] 

  [Up ]   [ Home ]


Send mail to mihan3@yahoo.com with questions or comments about this web site